دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 28، شهریور 1382