هم‌سنجی ماهیت‌ها؛ مردم سالاری دینی ایران و لیبرال دموکراسی غرب

نویسنده

چکیده

از لحاظ تاریخی و جغرافیایی، دموکراسی به عنوان یک شیوه حکومتی، ریشه در دوران باستانِ یونان و روم دارد که در فلسفه سیاسی کلاسیک آن دوران نیز بازتاب یافته و مورد تأملات نظری قرار گرفته است. تا آنجا که از آثار و مناقع معتبر تاریخی برمی‌آید، دموکراسی بعد از مدتی نضج‌گیری و شکوفایی در دولت-شهرهای یونان، به ویژه دولت- شهر آتن، دچار معضلاتی شد و رو به افول نهاد و سپس در دوران میانه و با حاکمیت مطلق و بی‌چون و چرای اولیای کلیسا برشئون مختلف زندگی اروپاییان به کلی از صحنه سیاسی- اجتماعی مغرب زمین کنار گذاشته شد.

کلیدواژه‌ها