داوران

اسامی داوران فصلنامه راهبرد

نام و نام خانوادگی

رتبه

گرایش

وابستگی

غلامرضا خواجه سروی

استاد

علوم سیاسی

دانشگاه علامه طباطبایی

محمدباقر خرمشاد

استاد

علوم سیاسی

دانشگاه علامه طباطبایی

بهرام بیات

استاد

جامعه شناسی سیاسی

دانشگاه دفاع ملی

ابراهیم برزگر

استاد

علوم سیاسی

دانشگاه علامه طباطبایی

اصغر افتخاری

استاد

علوم سیاسی

دانشگاه امام صادق (ع)

عباسعلی رهبر

دانشیار

علوم سیاسی

دانشگاه علامه طباطبایی

محمد حسینی مقدم

استادیار

آینده پژوهی

پژوهشکده فرهنگ

حمیدرضا ملک محمدی

استاد

علوم سیاسی

دانشگاه تهران

علی آدمی

دانشیار

علوم سیاسی

دانشگاه علامه طباطبایی

علی اصغر پورعزت

استاد

مدیریت

دانشگاه تهران

مهدی صادقی شاهدانی

استاد

اقتصاد

دانشگاه امام صادق (ع)

یاسر برخورداری

دکتری

علوم سیاسی

دانشگاه علامه طباطبایی

سهیلا پروین

استاد

اقتصاد

دانشگاه علامه طباطبایی

فاطمه ثقفی

استاد

مدیریت

دانشگاه تهران

جعفر هزارجریبی

استاد

جامعه شناسی

دانشگاه علامه طباطبایی

غلامرضا جمشیدیها

استاد

علوم سیاسی

دانشگاه تهران

محمدرضا کرامتی

دانشیار

مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌

دانشگاه تهران

محمد مهدی ذوالفقارزاده

استادیار

مدیریت

دانشگاه تهران

توحید محرمی

دکتری

علوم سیاسی

پژوهشگاه فرهنگ هنر وارتباطات

علیرضا  نجاتی

دکتری

علوم راهبردی دفاعی با گرایش سیاست دفاعی

دانشگاه عالی دفاع ملی 

علی کمیجانی

دکتری

آینده پژوهی

آموزش و پرورش

علی کریمی  مله

استاد

علوم سیاسی

دانشگاه مازندران

علیرضا کیقبادی

دکتری

آینده پژوهی

دانشگاه عالی دفاع ملی