اهداف و چشم انداز

فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد بنا به ماموریت تامین نیازهای پژوهشی مجمع تشخیص مصلحت نظام پذیرای مقالاتی است که متضمن جدیدترین مطالعات کیفی و کاربردی با رویکرد آینده پژوهانه، مساله شناسی و نوآوری راهبردی، در حوزه های علوم سیاسی، مدیریتی، سیاستگذاری خارجی و داخلی، دفاعی و امنیتی باشد

حوزه فعالیت فصلنامه راهبرد

سازمان و برنامه ریزی در سیاستگذاری عمومی

آینده‌پژوهی و راهبردنگاری

اقتصاد سیاسی ایران

حکمرانی و برنامه‌های توسعه

مطالعات راهبردی در حوزه سیاست خارجی ایران

نظریه‌ها، مکاتب و اسناد دفاعی و امنیتی

راهبردهای دفاعی و امنیتی

ارتقا سازمان و نیروهای دفاعی

دفاع ملی

امنیت ملی، منطقه‌ای و جهانی

آمایش سرزمینی و پدافند غیرعامل

بازدارندگی

تهدیدات نوین

سیاست دفاعی قدرت‌های بزرگ

امنیت منطقه‌ای

دیپلماسی دفاعی و پیمان‌ها