چالش‌های مشارکت در حوزه سایبراسپیس؛ دموکراسی دیجیتال

نویسنده

چکیده

هرچند ویژگی‌های گوناگون و پرشماری را می‌توان برای جهان معاصر شناسایی کرد، بی‌گمان ارتباطات و اطلاعات محوری یکی از ویژگی‌های برجسته آن به‌شمار می‌آید. امروزه پیشرفت و گسترش پرشتاب فن‌آوری‌ها هیچ مقاومتی را برنمی‌تابد و هزینه زمانی لازم برای برقراری ارتباط به نحو غیرقابل تصور کاهش می‌یابد. به نظر می‌رسد در این هماوردی، زمان چاره‌ای جز تسلیم محض ندارد و به قول هاروی، «نابودی» آن گریزناپذیر است. برای فضا هم سرنوشت مشابهی رقم می‌خورد و به نحو بی‌سابقه‌ای فشرده و کوچک می‌شود.

کلیدواژه‌ها