اسرائیل و مصر در خاورمیانه پس از صدام

نویسنده

چکیده

حمله آمریکا به عراق و پیروزی نسبتاً سریع، هر چند مبهم، این کشور و نحوه سقوط بغداد، آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت متعددی در منطقه خاورمیانه برجای خواهد گذاشت. بغداد اولین بار به دست مغولها سقوط کرده بود و به همین دلیل در تفکر اعراب دومین سقوط بغداد، آن هم بدون مقاومت قابل توجه، نوعی سرشکستگی برای امت عرب محسوب می‌شود. بازتاب سقوط بغداد در جهان عرب بسیار ناامیدکننده بود، تا جایی که حتی روشنفکران لیبرال عرب نیز نتوانستند از ابراز احساسات ناسیونالیستی خودداری کنند. علاوه بر این آثار ذهنی، که بی‌شک در رویکرد آینده اعراب به جهان مؤثر خواهد بود، حمله آمریکا آثار عینی و استراتژیک متعددی نیز دارد که در مرحله کنونی شاهد بروز تدریجی این آثار هستیم.

کلیدواژه‌ها