مرگ یک رؤیا؛ بازخوانی شکست ارتش عراق

نویسنده

چکیده

شکست عراق و ناتوانی ارتش این کشور از رویارویی مؤثر با نیروهای نظامی آمریکا و انگلیس، اظهارنظرها و تحلیل‌های گوناگونی را به دنبال داشته است. از یک سو، می‌توان از کسانی نام برد که بر تزلزل درونی ارتش عراق و عدم توانایی آن برای رویارویی با ارتش‌های فوق مدرن مهاجم انگشت می‌گذارند و از سوی دیگر عده‌ای هم شکست ارتش عراق را معلول خیانت‌ها و مذاکرات پشت پرده می‌دانند.

کلیدواژه‌ها