نگاهی تاریخی به سیر تحول مردم سالاری در اندیشة متفکران مسلمان

نویسنده

چکیده

از زمان پیدایش اولین نظام‌های مردم‌سالاری (دموکراسی) در یونان باستان، حدود بیست و پنچ قرن می‌گذرد. با این حال از هنگام حاکمیت کوتاه مدت نوعی مردم‌سالاری مستقیم در آن دوره تا ظهور انواع دیگر آن در عصر جدید بیش از دو هزار سال فاصله وجود دارد. در طول این مدت معنا و مفهوم مردم‌سالاری مانند بسیاری از مفاهیم سیاسی دیگر نظیر آزادی، برابری و حقوق بشر دچار تحولات بسیاری شده است. البته دموکراسی در مفهوم مدرن آن محصول تحولات فکری و اجتماعی قرون اخیر به ویژه از هنگام پیروزی انقلاب فرانسه است.

کلیدواژه‌ها