بازشناسی استراتژی غرب در قفقاز جنوبی

نویسنده

چکیده

هدف از ارائه این مبحث، درک نوع نگرش غرب در قالب ایالات متحده، اتحادیه اروپا و نهادهای امنیتی وابسته همچون ناتو، سازمان امنیت و همکاری و پیامدهای حضور مؤثر آنها بر ژئوپلتیک منطقه و ملاحظات سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. در این رابطه مسائلی همچون عضویت آذربایجان و ارمنستان در شورای اروپا، عضویت دو کشور مزبور در طرح مشارکت برای صلح ناتو و همجواری ایران با این سازمان مهم فرامنطقه‌ای، نقش کمیسیون اروپا به عنوان بازوی اجرایی اتحادیه اروپا به ویژه در مسائل نفت و انرژی، بررسی ژئوپلتیک منطقه و در نهایت نقش و دیدگاه قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای (ایران) و فرامنطقه‌ای (آمریکا و اروپا) مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها