مشروعیت و دموکراسی از نگاه جین همپتن؛ جایگاه فلسفه سیاسی در گذر از سنت به مدرنیته

نویسنده

چکیده

امروزه مباحث اندیشه‌ای و فلسفی از اقبال عمومی بیشتری در جامعه ما برخوردار شده است. علت این توجه چیست؟ آیا نباید این نظر «ادموند برک» را زمانی که ادعا می‌کند، عطش حریصانه برای نظریات سیاسی نشانه این است که جامعه به وضع بدی اداره می‌شود، جدی گرفت؟ او می‌نویسد: «توده مردم وقتی خوشحال‌اند به نظریات سیاسی اشتیاقی ندارند و حس کنجکاوی نسبت به آن نیز نشان نمی‌دهند. در واقع اگر مردم یک جامعه، یا رغبت به نظریات سیاسی توجه کنند، معنی‌اش این است که جامعه بیمار است».

کلیدواژه‌ها