(دموکراسی در اندیشه امام خمینی(ره

نویسنده

چکیده

امروزه در آغاز سدة بیست ویکم میلادی، دموکراسی رایج‌ترین نظام سیاسی است. دموکراسی در آغاز پدیده‌ای اروپایی بود، اما ایدة آن طی چندین قرن گذشته به تدریج در سرزمین‌های دیگر گسترش یافت. در قرن بیستم نظام‌های سیاسی تک‌حزبی، توتالیتر و فاشیستی مدتی استقرار یافتند، ولی به واسطة بحران‌های مختلف سرانجام جای خود را به اشکالی از حکومت دموکراتیک دادند. البته امروزه نیز دموکراسی با همة پیشرفت‌هایی که داشته، نظامی عالمگیر نیست و رژیم‌های اقتدارطلب و یا شبه دموکراتیک در کشورهای گوناگون یافت می‌شوند.

کلیدواژه‌ها