سودای بلند پروازانه آمریکا؛ جاذبه‌های اقدام پیشدستانه

نویسنده

چکیده

; در پرتو جنگ علیه تروریسم که توسط دولت بوش مطرح شده است، تفکرات تازه و چشمگیری دربارة استراتژی کلان آمریکا و تجدید ساختار جهان تک‌قطبی مطرح می‌شود. این تفکر خواستار یک‌جانبه‌گرایی آمریکا و توسل به زور پیشدستانه و حتی پیشگیرانه می‌باشد. توسل به زور به آسانی میسّر می‌شود اگر مطابق اجماع دولت‌ها باشد، اما در نهایت نمی‌بایست به قواعد و هنجارهای جامعة بین‌المللی محدود شود.

کلیدواژه‌ها