جهانی شدن و امنیت ملی دولت

نویسنده

چکیده

حجم رو به رشد آثار علمی گواه این است که جهانی شدن موجب تضعیف امنیت ملی دولت شده است، در نتیجه برخی بر این باورند که وقتی امنیت ملی سنگ بنا و عامل منطقی موجودیت دولت ملی به حساب آید، دیگر دولت ملی معنای خود را از دست می‌دهد. این رویکردها نتیجه مطالعات تاریخی-جامعه‌شناختی تشکیل دولت بوده و تأکید می‌کنند که در نظام نوین جهان، دولت‌ها قدرت خود را به طرزی گسترده مرهون جنگ و جنگ‌افروزیند.;

کلیدواژه‌ها