مفهوم جدید حاکمیت ملی یا فرسایش حاکمیت‌ها

نویسنده

چکیده

جهانی شدن یک پدیده تک بعدی نیست، بلکه دارای ابعاد مختلف است و شامل تجارت، سیاست، حقوق، مسائل نظامی و موضوعاتی نظیر محیط زیست، هویت فرهنگی و حتی مسائل ورزشی می‌شود. گرچه در میان ابعاد مختلف جهانی شدن، بارزترین وجه آن مسائل اقتصادی است، اما درعین حال، ابعاد دیگر جهانی‌شدن مثل مسائل اجتماع، سیاسی و فرهنگی حائز اهمیت است.; در میان همه مشخصات جهانی‌شدن، دو وجه آن بسیار متمایز است یکی بحث شبیه‌سازی یا یکسان‌سازی فرهنگی است و دیگری یکسان شدن انتظارات و توقعات مردم به دلیل گردش سریع اطلاعات در سراسر جهان است.;

کلیدواژه‌ها