بازشناسی پیوندهای سیاسی و اتمی دو کشور بزرگ انگلوساکسون؛ ریشه «روابط خاص» بین انگستان و آمریکا

نویسنده

چکیده

هریک از دو جنگ جهانی تأثیر متفاوتی بر روی امپراتوری بریتانیا داشتند. جنگ جهانی اول به رشد امپراتوری بریتانیا کمک کرد. این رشد به دلیل شکست دشمنان بریتانیا در جنگ بود و نیز آنکه سرزمین‌های تحت کنترل آنها به این امپراتوری پیوسنتد، همچنین روابط بریتانیا با سرزمین‌های امپراتوری‌اش امتحان خود را در جنگ پس داد و آن کمکهای بزرگی بودند که ملل امپراتوری در جنگ به بریتانیا ارائه دادند. تنها مستعمرات سفیدپوست دو و نیم میلیون سرباز فرستادند که با پنج میلیون سرباز بریتانیایی دوش به دوش هم در جنگ شرکت داشته باشند.

کلیدواژه‌ها