معنا و مقام «فرد» در گفتمان‌های اسلامی معاصر

نویسنده

چکیده

تبیین دقیق و شأن «فرد»، می‌تواند بخش مهمی از معضلات درک مفاهیمی مانند «مردم‌سالاری دینی»، «دین‌‌سالاری مردمی» و ترکیب‌های متنافی‌الاجزایی (Paradoxical) از این دست را روشن نماید. برای نیل بدین مقصود (فهم چیستی و چالش‌های مفاهیم ترکیبی مذکور)، می‌توان این سؤال را طرح نمود که در یک گفتمان خاص (منظومه‌ای از مفاهیم که در مجموع بریک چارچوب فکری دلالت دارند)، مفهوم «فرد چه معنا و مقامی دارد؟ مثلاً در محدود گفتمان بنیادگرایانه از اسلام مقصود از فرد کدام است و چنین فردی واجد چه مقام و اعتباری است؟ این سؤال را در خصوص گفتمان‌ها و تعبیر متفاوت و متعددی که از اسلام به عمل آمده، هم می‌توان مطرح کرد.

کلیدواژه‌ها