فرآیند صلح خاورمیانه؛ این سو و آن سوی تحولات عراق

نویسنده

چکیده

ا پایان یافتن عملیات نظامی آمریکا در عراق و سرنگون‌سازی رژیم صدام حسین، این امر تا حد زیادی مورد توجه صاحب‌نظران مسائل خاورمیانه قرار گرفته است که سرنگونی صدام حسین، جدا از همة آثاری که برای خود عراق و دیگر کشورهای منطقه دربر دارد که بسیاری از آنها در آینده مشخص خواهد شد، تأثیر انکارناپذیری نیز بر روند صلح خاورمیانه بر جای خواهد گذارد؛ به گونه‌ای که حتی احتمال دارد طولانی‌ترین کشمکش عصر معاصر به نوعی پایان یابد و یا اینکه دست کم در راستای حل شدن آن حرکت کند.

کلیدواژه‌ها