آیندة عراق

نویسنده

چکیده

حرکت عظیم و دشمن‌سوز و استعمارستیزی که مردم عراق با هدایت روحانیت شیعه شروع کرده بود سرانجام در سال 1932 میلادی مطابق با 1311 هجری شمسی به بار نشست و به استقلال این کشور استراتژیک منتهی گردید. از آن سال تا امروز بیش از هفتاد سال می‌گذرد. در این سال‌های طولانی حوادث و مصائبی بر مردم عراق رفته است که از عراق و مردم عراق یک تصویر موحش و غیرقابل پیش‌بینی در تاریخ دیپلماسی معاصر ترسیم گردیده است. تلاش این بحث پیرامون این موضوع است.

کلیدواژه‌ها