با نگاه به آینده فرآیند سیاسی؛ آسیب‌شناسی جریان‌های سیاسی عراق

نویسنده

چکیده

; سقوط رژیم بعث در عراق و پایان چندین دهه حکومت اقتدارگرای متکی بر آرمان‌های پان‌عربی، ظهور نیروها و جریان‌های سیاسی گوناگون و نقش آنها در آینده عراق و نوع ساختار سیاسی آن را به یکی از عمده ترین موضوعات پس از جنگ تبدیل کرده است. گروه‌های سیاسی عراق که پس از فروپاشی نظام بعثی فرصت ابراز وجود یافته‌اند، دربرگیرنده طیف‌های ایدئولوژیک و سیاسی پراکنده‌ای هستند که با تأکید بر نوع نظام سیاسی مورد نظر خود، استقرار ثبات سیاسی، دموکراسی و وحدت ملی را در این کشور تحت تأثیر قرار داده‌اند.;

کلیدواژه‌ها