دوره و شماره: دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 25، مهر 1381