باخوانش نظریة گسست فوکو؛ تبارشناسی معرفت فرهنگی

نویسنده

چکیده

فرهنگ، الگوهای معنی و فهم مشترک انسان‌ها برای عمل است. بنابر مباحث هرمنوتیک فلسفی، این فهم به عنوان یک وجود از ویژگی‌های هستی شناختی و معرفت شناختی برخوردار است. شناخت ویژگی‌ها و روابط آنها، لازمه هرنوع تحلیل و فهم فرهنگی و طراحی الگوهای جدید فرهنگ‌سازی است. هویت و کارآفرینی موضوعات محوری انسان در دنیای مجازی امروز است. در روزگاری که محصولات نرم‌افزاری و خدمات به جای تولید اهمیت می‌یابند، انسان نوآوری را نه از طریق نبوغ شخصیتی که از طریق جستجوی هدف‌دار در فرصت‌هایی دنبال می‌کند که به مدد علم و فناوری برای وی به وجود می‌آید.

کلیدواژه‌ها