رؤیای پان‌ترکیسم

نویسنده

چکیده

پان‌ترکیسم به عنوان یک ایدئولوژی ملی‌گرا و جنبش سیاسی فرهنگی در قرن نوزدهم توسط روشنفکران عثمانی (ترکیه) که تحت تأثیر ناسیونالیسم قرار گرفته بودند، پا به عرصه وجود گذاشت. این عقیده سیاسی خواهان وحدت فرهنگی، زبانی و سیاسی تمامی ترک‌هایی بود که براساس زبان‌های خویشاوند، تبار، تاریخ و سنن مشترک قابل شناسایی‌اند. براساس این اندیشه، ترک‌ زبان‌های مسلمان که در کشورهای مختلف زندگی می‌کنند، اجزای یک ملت بزرگ به شمار می‌آیند و همه آنها باید در یک دولت متحد شوند.

کلیدواژه‌ها