گزینه‌ای برای برون رفت از بن‌بست‌های کنونی

نویسنده

چکیده

در عصری که پدیده‌هایی همچون رایانه و ماهواره، انفجار اطلاعات و جهانی شدن اقتصاد به عنوان واقعیت‌های زندگی پذیرفته شده‌اند و انقلابی از درون با شتابی باورنکردنی در حال دگرگون ساختن جوامع انسانی است، تأمین اجتماعی یکی از اساسی‌ترین موضوعات و مسائل جهان ماست که بی‌توجهی به آن قطعاً برای دولت‌ها ارزان تمام نخواهد شد. عواملی مانند بهبود تغذیه و پیشرفت بهداشت و درمان در همه جوانب و جهات از یک‌سو به میزانی بسیار موجب کاهش مرگ کودکان و از سوی دیگر موجب افزایش سن و دیر میری کهنسالان شده است.

کلیدواژه‌ها