جهانی شدن، تورایمنی و جامعه هدف

نویسنده

چکیده

دکتر ووت. ون جینکن (Wute Van Ginneken) هماهنگ‌کننده بخش تأمین اجتماعی در بخش توسعه تحقیقات و سیاستگذاری در سازمان بین‌المللی کار (International Labour Organization-ILO) می‌باشد. ایشان 28 سال است که با دفتر بین‌المللی کار همکاری دارند. مسئولیت ایشان هماهنگی جهت «مبارزه جهانی برای تأمین اجتماعی و پوشش آن برای همه افراد» می‌باشد. دکتر جینکن در سال 1998 کتابی در زمینه تأمین اجتماعی و تورایمنی تحت عنوان «تأمین اجتماعی برای اکثریت محروم» (Social Security for the Excluded Majority) نوشته‌اند که توسط سازمان بین‌المللی کار منتشر شده است. ایشان مقالات متعددی در زمینه برنامه‌های حمایت اجتماعی دارند. آخرین مقاله ایشان تحت عنوان «راه‌های مؤثر جهت گسترش تأمین اجتماعی» (Effective Ways to Extend Social Security) به‌زودی از طرف ILO منتشر می‌شود. حاصل گفتگوی دکتر فردریک ملک را با دکتر جینکن در زمینه تأمین اجتماعی و تورایمنی می‌خوانید.

کلیدواژه‌ها