جنگ آینده-جنگ پست مدرن؛ طرح‌های نظامی آمریکا برای هزاره

نویسنده

چکیده

نیروهای نظامی آمریکا و آینده‌شناسی ; طرح‌ریزی برای آینده، از دیرباز عنصر حیاتی جنگ سازمان یافته به شمار می‌رفته است. عنوان نخستین فصل از کتاب هنر جنگ «سون تزو» به عبارتی نظیر «طرح‌ها» یا «برآوردها» یا «حساب» یا حتی «محاسبات» ترجمه‌پذیر است. فصل مورد نظر با بحثی در خصوص اهمیت محاسبة نتیجة احتمالی جنگ‌ها یا نبردها خاتمه می‌یابد. «سون تزو» تا آنجا پیش می‌رود که می‌گوید: «با فراوانی محاسبه می‌توان پیروز شد، اما با اندک آن هرگز». طبق گفتة سرهنگ ساموئل گریفیث (Samuel B. Griffith)، مترجم کتاب، نشانه چینی واژة «محاسبات» نشان‌دهندة نوعی ابزار شمارشگر و احتمالاً یک چرتکة ابتدایی است. همین موضوع حاکی از آن است که میل انسان به گنجاندن جنگ در قالب اعداد و ارقام به گذشته‌های دور برمی‌گردد. به باور «گریفیث» در آن روزگار حداقل دو نوع محاسبة لجستیکی جداگانه انجام می‌گرفت که یکی ملی بود و دیگری استراتژیک.

کلیدواژه‌ها