با تأکید بر تجارب بانک توسعه آسیا؛ تور ایمنی و استراتژی‌های تأمین اجتماعی در دوران گذار

نویسنده

چکیده

تأمین اجتماعی اکنون در دنیا محدوده وسیعی را شامل می‌شود. ایران در زمینه تأمین اجتماعی بسیار دورتر از اهداف عالی در این زمینه قرار دارد. برای طراحی یک سیستم تأمین اجتماعی مناسب، برای طراحی یک سیستم تأمین اجتماعی مناسب، یک برنامه‌ریزی بلندمدت مورد نیاز است که با تغییر دولت‌ها مورد تعرض قرار نگیرد. استراتژی‌های تأمین اجتماعی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است و این به دلیل تفاوت در نیازها، نهادهای موجود و منابع در دسترس آنها می‌باشد.

کلیدواژه‌ها