دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 23، خرداد 1381