حقوق و سازمان‌های بین‌المللی

نویسنده

چکیده

همچون محیط زیست، در سال‌های اخیر، حقوق بشر در سیاست جهانی دوران سرنوشت‌سازی را پشت سرگذارده است. تخلفات از حقوق بشر در چچن، عراق، بوسنی، سومالی، کوزوو، رواندا و بروندی باعث نگرانی بین‌المللی زیادی شده و حتی در برخی از موارد به مداخله منجر گردیده است. از لحاظ تاریخی، رابطه یک حکومت (government) و شهروندان (citizens) موضوعی داخلی محسوب شده و کاملاً در حوزه حاکمیت دولت‌ها قرار دارد. با وجود این، حقوق بشر به نحو فزاینده‌ای بین‌المللی شده؛ فرآیندی که در سال 1945 آغاز و در سال 1970 شدت یافته است.

کلیدواژه‌ها