بازاندیشی در مفهوم شهروندی جهانی

نویسنده

چکیده

به نظر بسیاری از مردم، مفهوم شهروندی، احتمالاً، یک تأییدیه [پروانه] رسمی برای اهداف اداری [تشریفاتی] است. موضوع این نیست که چه میزان حقوق سیاسی بنیادی، نظیر حق جهانی رأی دادن، در یک کشور وجود دارد، چرا که به ندرت شنیده می‌شود که کسی به دنبال شهروندی کشوری باشد تا در آنجا رأی دهد؛ [بلکه] در پی این است که اجازه اقامت در آن کشور را به دست آورد یا این که گذرنامه‌ای را تهیه نماید که با آن از امکان مسافرت نسبتاً آزاد برخوردار شود.;

کلیدواژه‌ها