پارادوکس‌های کشور ما

نویسنده

چکیده

در حوزه مدیریتی، چند عامل در پیشرفت و تعالی یک کشور بسیار تعیین‌کننده است: ; 1- جهت‌گیری و مبانی فکری هدایت‌کننده یک کشور، تبدیل به یک سیستم فکری میان دست‌اندرکاران کلیدی آن کشور شود؛ ; 2- مجموعه کسانی که در دستگاه‌های مختلف در امر تصمیم‌گیری، قانون‌گذاری و قضایی دخالت دارند نسبت به جهت‌گیری داخلی و قطب‌نمای سیاست خارجی اجماع‌نظر داشته باشند؛ ; 3- دست‌اندرکاران و مجریان یک کشور نسبت به این جهت‌گیری‌های داخلی و خارجی، از هرگونه جمله‌بندی کلی پرهیز کرده و صرفاً به روش‌های اجرایی این جهت‌گیری‌ها فکر کرده و عمل کنند؛ ; 4- جهت‌گیری‌های فکری چه در صحنه داخلی و چه در صحنه بین‌المللی نباید یکدیگر را نفی کنند، بلکه باید حداقل ابهام و تناقض در آنها وجود داشته باشد.

کلیدواژه‌ها