کندوکاوی در آثار جهانی شدن بر علوم اجتماعی

نویسنده

چکیده

جهانی شدن به عنوان یک مفهوم به کوچک شدن و شدت یافتن آگاهی از جهان به صورت یک کل اشاره دارد. فرایندها و کنش‌هایی که هم اکنون مفهوم جهانی شدن به آنها باز می‌گردد، با برخی گسست‌ها از سده‌ها پیش در جریان بوده است، اما تمرکز اصلی بحث جهانی شدن تقریباً بر دوران اخیر می‌باشد. تا آنجا که بحث به گونه‌ای نزدیک با حدود و ماهیت مدرنیته در ارتباط است، جهانی شدن به طور کاملاً آشکار به تحولات اخیر مربوط می‌شود. بنابراین جهانی شدن به بهم وابستگی عینی جهانی و آگاهی از کلیت جهانی در سده بیستم باز می‌گردد.

کلیدواژه‌ها