ابعاد ژئوپولیتیک دریای خزر

نویسنده

چکیده

براساس تعاریف بین‌المللی علاوه بردریاهای آزاد سه نوع دریا وجود دارد. دریای نیمه بسته، دریای بسته و دریای کاملاً بسته. دریای نیمه بسته به قلمرویی دریایی اطلاق می‌شود که در مجاور اقیانوس قرار گرفته و توسط دو یا چند کشور محصور شده است. دریای بسته، دریای کوچکی است که توسط دو یا چند کشور احاطه شده و یک آبراه باریک آن را به دریای آزاد متصل می‌سازد. دریای کاملاً بسته، دریایی است که ضمن محصور بودن میان دو یا چند کشور توسط هیچ آبراه طبیعی به دریای آزاد متصل نیست.

کلیدواژه‌ها