دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 24، شهریور 1381