چراییِ نقضِ «اسلام» برتلقی اسطوره‌ای از نظریة «عرفی شدن»؛ بازشناسی عرفی شدن در دو تجربة مسیحی و اسلامی

نویسنده

چکیده

با این که عرفی شدن در غرب یک فرایند پرسابقه و جدید است و در آرای بیشتر متفکرین اجتماعی و دین‌پژوهان غربی اشارات مهمی به آن شده است، لیکن تنها در چند دهة اخیر، توجهات بیشتری را بین اندیشمندان علوم انسانی و خصوصاً جامعه‌شناسان برانگیخته و به یکی از محورهای اساسی مطالعات جامعه‌شناختیِ دین بدل شده است. این عطف توجه که خود تحت تأثیر اتفاقاتی است که در واقعیت‌های جاری جهانی قرار دارد، باعث شده تا به این واقعیت دائماً جاری در جوامع بشری، از نو با تأمل بیشتری نظر شود و از قِبَلِ آن، ابیات حجیم و گران‌سنگی پدید آید