درس‌هایی از: دو دهه فراز و فرود بودجه ایران

نویسنده

چکیده

کاهش سهم دولت در اقتصاد مسئله‌ای است که طی سال‌های اخیر مورد بحث و تبادل نظر بسیار قرار گرفته و به عنوان یکی از اهداف دولت مطرح بوده است. در عین حال به اعتقاد برخی صاحبنظران افزایش شدید بودجه دولت در سال‌های اخیر با سیاست کاهش نقش دولت در اقتصاد در تعارض قرار می‌گیرد. نمودار شماره (1) روند تغییر بودجه دولت و اجزای تشکیل‌دهنده آن را همراه با میزان کسری بودجه (سایر منابع تأمین اعتبار) در محدوده سال‌های 79-1357 نشان می‌دهد