وقایع سپتامبر و کانونی شدن نقش ژئوپلیتیک ایران

نویسنده

چکیده

با وقوع حوادث 11 سپتامبر بر اهمیت نقش ژئوپلیتیک ایران، منطقه خاورمیانه بزرگ افزوده شد. واژه خاورمیانه بیش از آن که یک واژه جغرافیایی با محدوده‌ای مشخص باشد، یک اصطلاح سیاسی است که با توجه به سیاست بریتانیا در طول قرن گذشته در این منطقه نام‌گذاری شده و تاکنون نیز این وضع ادامه دارد. این اصطلاح از ای لحاظ مهم است که کلیه تعاملات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی کشورهای این محدوده‌ بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند