تحلیلی مفهومی و نظری؛ رابطة استقلال قضایی و مردمی شدن

نویسنده

چکیده

موضوع استقلال و توسعة قضایی چندی است که در کشور ما در حوزه‌های سیاسی و حقوقی و در سطح عموم رواج یافته از این رو تحلیل مفهوم استقلال و توسعة قضایی در مقطع حاضر، از ضرورت بسیاری برخوردار است. سؤالات بسیاری وجود دارند که حقوقدانان و سیاستمداران مابه دنبال یافتن پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای برای آنها هستند، از قبیل این که: ; - آیا عملکرد قوة قضاییه به عنوان یک مجموعه، منطبق با مفهوم اسقلال قضایی است؟ ; - آیا قوة قضاییه طی چند سال اخیر در تثبیت روند حاکمیت قانون موفق بوده است؟

کلیدواژه‌ها