تروریسم، بحران خاورمیانه و روابط ایران و آمریکا

نویسنده

چکیده

شرایطی که در آن زندگی می کنیم، در واقع شرایط تهدید آمریکا علیه حاکمیت ملی و تهدید علیه نظام جمهوری اسلامی ایران است. در گذشته هیچ وقت آمریکا ما را با این صراحت مورد تهدید قرار نداده بود، حتی در دورانی که مربوط به اوایل انقلاب و زمان گروگان گیری است. در آن مقطع، آمریکا تنها هدفش از تهاجم نیروهایش به داخل ایران، نجات گروگان ها بود نه چیز بیش از آن. اما امروز هدف آمریکا تهدید علیه اصل نظام ما است.

کلیدواژه‌ها