مصاحبه با دکتر محمدجواد اردشیر لاریجانی؛ تأملی در مقدّمات و مقوّمات پسامدرنیسم

نویسنده

چکیده

«پسامدرنیته»، در حوزة فلسفی، به ویژه با مؤلّفة «نسبیت‌گرایی» شناخته می‌شود. این در حالی است که به نظر می‌رسد در اواخر قرن بیستم، متفکّرین خاصّی یک موج «پسانسبیت‌گرایی» را تقویت می‌کنند که گویا نوعی بازگشت به رئالیسم است؛ دیویدسن از جملة این فلاسفه است. جناب عالی گمان می‌کنید، اگر این موج گسترش یابد، چه تأثیری روی فلسفه و معرفت‌شناسی در ایران و همچنین فلسفة اخلاق و سیاست به تبع خواهد داشت؟ ; • شما یک زمینه‌ای را مطرح می‌کنید که در کشور ما آثار خیلی سنگینی دارد، حتی اگر فلسفی هم نباشد. گاهی بعضی از مباحث فلسفی به شکل القایی آثار عجیبی دارند. اخیراً آقای دکتر شبستری مصاحبه‌ای با روزنامة نوروز در دو شماره انجام دادند.

کلیدواژه‌ها