حقوق و کرامت انسانی در منظر اسلام

نویسنده

چکیده

دکتر حسین مهرپور: ضمن خیر مقدم به اساتید محترم و تشکر از حضورتان در این بحث علمی، لازم می‌دانم در ابتدا به طرح موضوع بپرازم. به مناسبت برخی مشکلات فرهنگی اجتماعی و مسائلی از این قبیل بعضاً برخوردهای به ظاهر تبعیض‌آمیز و خشنی در جامعة ما دیده می‌شود که متعاقب آن مورد انتقاد جوامع مدافع حقوق بشر قرار می‌گیریم و به هرحال بحث به اینجا کشیده می‌شود که اصولاً در حیطة حقوق مردم، یا مشخصاً حقوق بشر، موضوع کرامت انسانی (Human Dignity)، حیثیت انسانی یا منزلت انسانی چست؟

کلیدواژه‌ها