کارآمدی تورایمنی و جایگاه شبکه‌های غیر متشکل تاریخ : مهر 1381

نویسنده

چکیده

یکی از رسالت‌های پذیرفته شدة دولت‌ها، فراهم آوردن شبکة تأمین اجتماعی و پوشش دادن به انواع آسیب‌پذیری‌های افراد در جامعه است. این شبکه براساس نیازهای اقتصادی ملی به شکل‌های متفاوت به گروه‌های اقتصاد ملی به شکل‌های متفاوت به گروه‌های مختلف مدد می‌رساند. در مواردی حتی دولت خانه‌های ارزان قیمت در اختیار سالمندان قرار می‌دهد. با وجود این دیده می‌شود که دولت در کشورهای در حال توسعه عنایتی محدود به موضوع تأمین اجتماعی دارد و خانواده‌های ندارتر بیش از خانواده‌های داراتر خود را در مقابل این فقدان پوشش‌های تأمینی آسیب‌پذیر می‌دانند.

کلیدواژه‌ها