اولویت زندگی شهروندان

نویسنده

چکیده

گروه شاخص‌های استراتژیک در مرکز تحقیقات استراتژیک محاسبه شاخص‌های ترکیبی آینده‌نگر را -که جهت پیش‌بینی کوتاه مدت و ضعیف اقتصادی و تعیین حرکت کلی اقتصاد مورد استفاده قرار می‌گیرد- از مدتی پیش آغاز نموده و نتایج آن اکنون تحت عنوان «شاخص‌های ترکیبی آینده‌نگر» توسط این مرکز منتشر می‌شود. این گروه در ادامه فعالیت خود، بررسی و محاسبه شاخص‌هایی در زمینه‌های اجتماعی را در دستور کار خود قرار داده و لهذا برای این منظور ضرورت داشت که مهم‌ترین موضوعات مورد توجه مردم با استفاده از روش آمارگیری و نظرخواهی، شناسایی شود.

کلیدواژه‌ها