جهانی شدن از دیدگاه اقتصاد سیاسی

نویسنده

چکیده

یکی از رهیافت‌هایی که می‌توان در قالب آن، تحولات اخیر جهانی و به عبارتی فرایند جهانی شدن را با در نظر گرفتن تمامی ابعاد مورد تحلیل و بررسی قرار داد، رهیافت اقتصاد سیاسی بین‌الملل است. با این حال تا کنون ادبیات مربوط به جهانی شدن کمتر به‌طور مستقیم و هدفمند چارچوب‌ها و مبانی نظری این رهیافت را مورد توجه و استفاده قرار داده‌اند، ولی با این وجود غالب تحلیل‌های ارائه شده در مورد فرایند جهانی شدن، با توجه به ماهیت و ابعاد این فرایند، به نتایج و تحلیل‌های نهایی مورد انتظار اقتصاد سیاسی بین‌الملل رسیده‌اند.;

کلیدواژه‌ها