قدرت یهود در آمریکا؛ از ارسطو تا واقعیت

نویسنده

چکیده

«قدرت یهود در آمریکا» اصطلاحی آشنا و ابزاری است معمول که خصوصاً در کشورهای خاورمیانه برای شرح علل تصمیم‌گیری‌هایی آمریکا در ارتباط با مسائل این منطقه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اصطلاح در بسیاری از دیگر نقاط جهان نیز برای همین منظور و نیز به‌طور کلی برای توضیح نفوذ سیاسی یهودیان در روند شکل‌گیری سیاست خارجی آمریکا در برخی از زمینه‌ها کاربرد دارد. اصطلاح مذکور و نیز اصطلاح همزاد آن یعنی «لابی یهود» غالباً در هاله‌ای از رمز و راز پوشیده شده، به نحوی که گاه تداعی کننده فراماسونری و تشکیلات مشابه دیگر است.

کلیدواژه‌ها