دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 40، شهریور 1385 
اقتصاد ایران در سال 85

رویا طباطبایی یزدی؛ فردریک ملک