هژمون از نگاه چین

نویسنده

چکیده

بحث هژمونی آمریکا و طریقه‌ی اعمال آن در نظام بین‌الملل یکی از دغدغه‌های موجود برای قدرت‌های چون چین که داعیه‌‌ی جهانی دارند به حساب می‌آید. مسائلی مانند چگونگی اعمال هژمونی توسط آمریکا، تأکید بر هژمونی لیبرال، چند جانبه‌گرایی یا انتخاب هژمونی امپراطوری به واسطه‌ی یک جانبه‌گرایی و توسل به روش‌های سرکوب‌گرایانه‌ی قدرت از جمله‌ی این دغدغه‌ها را تشکیل می‌دهند. بعد از حادثه‌ی یازدهم سپتامبر بهبود چشمگیری در روابط دو کشور چین و آمریکا حاصل شد و چینی‌ها خیلی سریع برای جنگ با تروریسم به رهبری آمریکا پیوستند. اما مواضع نومحافظه‌کاران به دنبال حادثه‌ی یازدهم سپتامبر در آمریکا به نگرانی چینی‌ها در روابط خود با آمریکا دامن زد و چینی‌ها را شدیداً به مباحث مربوط به ماهیت قدرت آمریکا، اصلاح ترکیب توان و تلاش برای محدود کردن قدرت آمریکا از طریق چانه‌زنی، ایجاد ائتلاف و استراتژی حایل کردن ترغیب کرده است

کلیدواژه‌ها