13 عنصر کلیدی در عاری‌سازی خلیج فارس از سلاح‌های کشتار جمعی

نویسنده

چکیده

ایده‌ی «خلیج فارس عاری از سلاح‌های کشتار جمعی (PGWMDFZ)» فی نفسه یک ایده‌ی جذاب در راستای تأمین صلح و ثبات و امنیت منطقه و جهان است. اما برای تحقق چنین ایده‌ای توجه به نکات ذیل کلیدی است: ; 1- ایده PGWMDFZ باید در قالب «طرح ترتیبات امنیتی منطقه‌ی خلیج فارس» تعریف شود. در واقع ایده‌ی PGWMDFZ به عنوان بخشی از «طرح کلان خاورمیانه عاری از سلاح‌های کشتار جمعی» قابل تحقق خواهد بود