اقتصاد ایران در سال 85

نویسندگان

چکیده

شاخص ترکیبی آینده‌نگر به منظور پیش‌بینی کوتاه مدت حرکت کلی اقتصاد از ترکیب 6 نماگر آینده‌نگر: نقدینگی به قیمت‌های ثابت، قیمت نفت، شاخص قیمت سهام، تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره برای واحدهای مسکونی، شاخص انتظارات مصرف‌کننده و تعداد بیکاران (معکوس) به صورت ماهیانه حاصل می‌گردد. با کمک شاخص ترکیبی آینده‌نگر و نرخ تغییر شش ماهه آن می‌توان به اطلاعات زود هنگام از نقاط برگشت فعالیت کلی اقتصاد (دوره‌های رونق و رکود) دست یافت. متدولوژی این مقاله براساس روش استاندارد و مورد استفاده کشورهای OECD می باشد

کلیدواژه‌ها