اقتصادِ نوینِ بدون جرم

نویسنده

چکیده

اقتصاد بدون جرم که تحت عنوان اقتصاد دانش، اقتصاد غیرملموس، اقتصاد غیرمادی یا به طور ساده‌تر اقتصاد نوین معرفی می‌گردد شامل چهار عنصر اصلی تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات، مالکیت معنوی، پایگاه‌های اطلاعاتی و کتابخانه‌های الکترونیکی و بالاخره تکنولوژی زیست فن‌آوری و دارویی است. این چهار عنصر، چه از نظر ارزش افزوده و چه از نظر ایجاد شغل و اشتغال بیش‌ترین نقش را در اقتصاد کشورهای توسعه یافته ایفاء کرده‌اند. با توجه به اهمیت روزافزون موضوع، این مقاله اقتصاد دانش را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار می‌دهد. ابتدا سطوح مختلف این نوع اقتصاد مطرح شده سپس به نقش اقتصاد دانش در کاهش هزینه‌ها پرداخته شده است. پارادوکس بهره‌وری و در نهایت منافع حاصل از این دانش و همچنین مشکلات ناشی از آن و سیاست‌های مقابله با این مشکلات مباحث این مقاله را تشکیل می‌دهند

کلیدواژه‌ها