دوره و شماره: دوره 14، شماره 3 - شماره پیاپی 41، مهر 1385